Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Thực hiện chương trình công tác Đảng và Kế hoạch phát triển đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, để xây dựng lực lượng đảng viên trẻ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp luôn coi công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng...
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân...
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 90.000 VND
 • Giá bán: 0 VND
 • Giá bán: 0 VND
Danh mục sách PL
Danh mục sách pháp luật tháng 7 năm 2014

Nhà xuất bản Tư pháp trân trọng giới thiệu Danh mục sách pháp luật tháng 7 năm 2014

Văn bản liên quan
Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
  CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 159/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN Căn cứ...
Các tin khác