Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z

Theo quan điểm đa số hiện nay, tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập nằm trong hệ thống pháp luật trong nước của mỗi quốc gia. Thuộc hệ thống pháp luật quốc gia nên tư pháp quốc tế có mối quan hệ mật thiết với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật quốc gia. Nội dung môn học tư pháp quốc tế liên quan đến nhiều môn học khác: Luật dân sự, Luật thương mại, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động, Luật tố tụng dân sự... Trong tư pháp quốc tế cũng điều chỉnh quan hệ do các ngành luật đó điều chỉnh, nhưng có điểm khác rất cơ bản, đó là trong các quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh luôn có yếu tố nước ngoài tham gia và trong tư pháp quốc tế chủ yếu nghiên cứu vấn đề chọn luật (chọn luật của Việt Nam hay chọn luật của nước ngoài hữu quan...) để điều chỉnh quan hệ này. Do vậy, để có thể học được môn tư pháp quốc tế, người học phải đã có kiến thức về các môn luật đó. Đồng thời, môn học tư pháp quốc tế có những điểm hết sức đặc thù mà các môn học khác không có như: Hiện tượng xung đột pháp luật, chọn luật theo các hệ thuộc luật, vấn đề dẫn chiếu, áp dụng pháp luật nước ngoài... Đây là các vấn đề mới mẻ và tương đối khó đối với người học khi lần đầu tiếp cận với môn học tư pháp quốc tế.

 

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là mục tiêu, định hướng rõ ràng, kiên định của Đảng và Nhà nước ta, được chính thức ghi nhận tại Điều 2 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Tuy nhiên, việc nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định bản chất, nội dung các quyền lực nhà nước như quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp; sự phân công, phối hợp và kiểm soát các quyền lực đó trong một chính thể quyền lực nhà nước tập trung; việc tổ chức và thực hiện các quyền lực này như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện thể chế chính trị - xã hội ở nước ta chưa nhiều. Mặt khác, việc xác định cụ thể nội dung, địa vị pháp lý của quyền tư pháp, vai trò của Tòa án và nguyên tắc độc lập xét xử trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền như thế nào cũng chưa được minh định rõ ở Việt Nam. Trong khi đó, có sự thừa nhận rộng rãi trên thế giới về vai trò quan trọng và không thể thiếu được của độc lập xét xử trong một nhà nước pháp quyền.

Từ khi Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Nhà ở năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) có hiệu lực thi hành, nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các đạo luật trên đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó tập trung vào các nội dung như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết các vấn đề về tranh chấp nhà đất…

 

Trải qua hơn 20 năm hành nghề luật sư, 2 tập “Bút ký Luật sư” của LS, TS Phan Trung Hoài được ra đời từ những cảm xúc chân thành của tác giả về những thân phận, những gửi gắm, những trông chờ…