Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z

Nhà xuất bản Tư pháp (tiền thân là Nhà xuất bản Pháp lý) là một nhà xuất bản chuyên ngành về pháp luật. Ngay từ năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhà xuất bản trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới quần chúng nhân dân, Bộ Tư pháp đã xin phép các cơ quan chức năng cho phép thành lập Nhà xuất bản Pháp lý. Ngày 22/11/1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 143-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp trong đó nêu rõ trong bộ máy của Bộ Tư pháp có Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Nhà xuất bản Tư pháp là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tư pháp, có tôn chỉ, mục đích: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành Tư pháp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cùa ngành Tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.