NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP - BỘ TƯ PHÁP
Giỏ hàng
 
Liên kết Website
Chuyên đề
Đối tác - Khách hàng
 
Tìm kiếm nâng cao...
Tất cả  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  X  |  Y  |  Z
Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp
Mã sách: TPV
Tác giả:
Số trang: 0
Năm xuất bản:
Giá bán: 0 VND
Kích thước: 14.5 x 20.5

BỘ TƯ PHÁP

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

Số: 79 /QĐ-XBTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp

GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-XBTP ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính,

                                                            QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp”.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/QĐ-XBTP ngày 11/3/2009 của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Nhà xuất bản Tư pháp.

            Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các Phòng, Ban và tương đương và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

Đàm Văn Tuấn

 

 

BỘ TƯ PHÁP

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số:79 /QĐ-XBTP ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

   1. Quy chế này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản), bao gồm: dân chủ trong nội bộ Nhà xuất bản; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan:

   a) Dân chủ trong nội bộ Nhà xuất bản bao gồm: trách nhiệm của Giám đốc, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản và của công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của Nhà xuất bản; những việc phải công khai để công chức, viên chức được biết; những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, Giám đốc Nhà xuất bản quyết định; những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra;

   b) Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan bao gồm: trách nhiệm của Giám đốc Nhà xuất bản và của công chức, viên chức, người lao động trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa Giám đốc Nhà xuất bản với cơ quan quản lý cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

   2. Quy chế này áp dụng đối với công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động, có trong danh sách trả lương và là đoàn viên công đoàn của Nhà xuất bản Tư pháp.

            Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản

            1. Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của Ban Lãnh đạo, Giám đốc Nhà xuất bản.

            2. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

            3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

            Điều 3. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản

            1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà xuất bản; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của Giám đốc, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của Nhà xuất bản.

            2. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà xuất bản.

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Mục 1

TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

            Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốc Nhà xuất bản

            1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Nhà xuất bản; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức.

            2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của Nhà xuất bản. Cuối năm, Giám đốc Nhà xuất bản phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của Nhà xuất bản tại Hội nghị công chức, viên chức quy định tại Điều 5 Quy chế này.

            3. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

            4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của công chức, viên chức. Khi công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

            5. Thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Quy chế này.

            6. Ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong Nhà xuất bản, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của Nhà xuất bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

            7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

            8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Quy chế này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

            9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản Tư pháp; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

            10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

            Điều 5. Tổ chức hội nghị công chức, viên chức

            1. Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản chủ trì, phối hợp với Công đoàn Nhà xuất bản tổ chức hội nghị công chức, viên chức của Nhà xuất bản mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba công chức, viên chức của Nhà xuất bản hoặc Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản yêu cầu hoặc Giám đốc Nhà xuất bản thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

            2. Nội dung của hội nghị, gồm:

            a) Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Nhà xuất bản trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của Nhà xuất bản;

            b) Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức;

            c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị với tổ chức công đoàn;

            d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức trong Nhà xuất bản;

            đ) Ban Thanh tra nhân dân của Nhà xuất bản Tư pháp báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

            e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

   Điều 6. Trách nhiệm của công chức, viên chức

   1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Nhà xuất bản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

   2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo Phòng và Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản về việc thi hành nhiệm vụ của mình. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, công chức được trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Đối với viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật, được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

   3. Thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ Nhà xuất bản trong sạch, vững mạnh.

   4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, đề án của Nhà xuất bản khi được yêu cầu.

   5. Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của Nhà xuất bản.

Mục 2

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIẾT

   Điều 7. Những việc phải công khai

   1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Nhà xuất bản.

   2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của Nhà xuất bản.

   3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của Nhà xuất bản; tài sản, trang thiết bị của Nhà xuất bản; kết quả kiểm toán.

   4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà xuất bản.

   5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Nhà xuất bản đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai trong Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.

   6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Nhà xuất bản.

   7. Các nội quy, quy chế của Nhà xuất bản.

   8. Kết quả tiếp thu ý kiến của công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Nhà xuất bản đưa ra lấy ý kiến công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

   9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của Nhà xuất bản.

   Điều 8. Hình thức và thời gian công khai

   1. Hình thức công khai

   Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, Nhà xuất bản áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

   a) Niêm yết tại Trụ sở Nhà xuất bản;

   b) Thông báo tại Hội nghị công chức, viên chức Nhà xuất bản;

   c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể công chức, viên chức trong Nhà xuất bản;

   d) Thông báo cho Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp biết;

   đ) Thông báo cho Lãnh đạo Phòng, Ban và yêu cầu thông báo đến viên chức làm việc trong các Phòng, Ban đó;

   e) Thông báo bằng văn bản đến Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản;

   g) Đăng trên Trang Thông tin điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp.

   2. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại Trụ sở của Nhà xuất bản thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Mục 3

NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA

 Ý KIẾN, GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP QUYẾT ĐỊNH

   Điều 9. Những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến

   1. Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của Nhà xuất bản.

   2. Kế hoạch công tác hàng năm của Nhà xuất bản.

   3. Tổ chức phong trào thi đua của Nhà xuất bản.

   4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của Nhà xuất bản.

   5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

   6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm công chức, viên chức.

   7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức.

   8. Các nội quy, quy chế của Nhà xuất bản.

   Điều 10. Hình thức tham gia ý kiến

   Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

   1. Công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua tổ chức chính trị - xã hội mà bản thân là thành viên với Giám đốc Nhà xuất bản.

   2. Thông qua Hội nghị công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

   3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để công chức, viên chức tham gia ý kiến.

Mục 4

NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

   Điều 11. Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

   1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của Nhà xuất bản.

   2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của Nhà xuất bản.

   3. Thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà xuất bản.

   4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của công chức, viên chức trong Nhà xuất bản.

   5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Nhà xuất bản.

   Điều 12. Hình thức giám sát, kiểm tra

   Nhà xuất bản tổ chức để công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

   1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của Nhà xuất bản.

   2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của Nhà xuất bản.

   3. Thông qua Hội nghị công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

 

 

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

   Điều 13. Trách nhiệm của Giám đốc Nhà xuất bản

   1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản để công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức) biết các nội dung sau:

   a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

   b) Thủ tục hành chính giải quyết công việc;

   c) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;

   d) Phí, lệ phí theo quy định;

   đ) Thời gian giải quyết từng loại công việc.

   2. Chỉ đạo và kiểm tra công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

   3. Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Nhà xuất bản cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của Nhà xuất bản hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo Giám đốc Nhà xuất bản để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.

   4. Thông báo để công dân, tổ chức của địa phương biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án do cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó.

   5. Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.

   Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức

   1. Chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại Trụ sở làm việc của Nhà xuất bản; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp luật.

   2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, công chức, viên chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết và hướng dẫn công dân, tổ chức đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

   3. Công việc của công dân, tổ chức phải được công chức, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà xuất bản.

   4. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì công chức, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo người phụ trách trực tiếp và kịp thời thông báo cho công dân, tổ chức biết.

   Điều 15. Quan hệ giữa Giám đốc Nhà xuất bản với cơ quan, đơn vị cấp trên

   1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

   2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên.

   3. Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu.

   4. Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của Nhà xuất bản theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.

   Điều 16. Quan hệ giữa Giám đốc Nhà xuất bản với cơ quan, đơn vị cấp dưới

   1. Thông báo cho cơ quan, đơn vị cấp dưới những chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị cấp dưới; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp dưới và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị cấp dưới nếu những hành vi vi phạm này có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.

   2. Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cơ quan, đơn vị cấp dưới; định kỳ làm việc với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới. Khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới đăng ký làm việc thì phải trả lời cụ thể việc tiếp và làm việc.

   3. Khi cần thiết, phải cử công chức, viên chức đến cơ quan, đơn vị cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan, đơn vị cấp dưới; phải xử lý nghiêm khắc những công chức, viên chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 17. Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp

   1. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong Nhà xuất bản Tư pháp. Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp phụ trách từng Phòng, Ban chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, tiếp nhận các thông tin phản ánh của công chức, viên chức, người lao động liên quan đến việc thực hiện Quy chế này; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

   2. Công khai các ý kiến tham gia góp ý, phê duyệt, kiến nghị của công chức, viên chức và của tổ chức, công dân theo thẩm quyền.

   3. Thực hiện công khai việc phân công trong Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, các Phòng, Ban, bảo đảm đúng người, đúng việc, không gây chồng chéo và không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

   Điều 18. Trách nhiệm của Trưởng Phòng, Ban

   1. Phổ biến, quán triệt kịp thời, thường xuyên đến viên chức, người lao động trực thuộc đơn vị mình quản lý những nội dung quy định tại Quy chế này.

   2. Thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật và Quy chế này; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp trong đơn vị mình phụ trách.

   3. Thực hiện nội dung sử dụng, quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà xuất bản.

   4. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc giúp Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức theo quy định của pháp luật.

   5. Định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản; thông báo trước viên chức, người lao động về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của Nhà xuất bản.

   Điều 19. Trách nhiệm của công chức, viên chức

   Thực hiện các quy định của Quy chế này liên quan đến phạm vi công việc, quyền hạn được phân công phụ trách.

   Điều 20. Trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân và tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà xuất bản Tư pháp

   1. Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp theo quy định tại Quy chế này.

   2. Các Tổ chức chính trị - xã hội của Nhà xuất bản có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp.

   Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

   Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các Phòng, Ban tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Nhà xuất bản phụ trách trực tiếp và có ý kiến bằng văn bản, gửi Phòng Tổng hợp - Hành chính để nghiên cứu, báo cáo Ban Lãnh đạo, Giám đốc Nhà xuất bản xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế./.

 

 

 
Thông tin Tác giả
Ý kiến độc giả
Hướng dẫn đặt sách

Để đặt hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất, Quý khách có thực hiện theo các bước dưới đây:

- Đặt mua sách trên website Nhà xuất bản Tư pháp

- Điền các thông tin người mua hàng

- Sau khi nhận được email phản hồi, Quý khách chuyển tiền vào tài khoản sau:

Người nhận tiền: Nhà xuất bản Tư pháp

Số TK: 1200 311 001 792

Tại:  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

 

- Nhà xuất bản sẽ chuyển hàng cho Quý khách.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

    - Phòng Quản lý phát hành: 04-62632079