Công văn số 22-CV/CBXBTP ngày 02/8/2018 của Chi bộ Nxb. Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII