Quyết định số 93/QĐ-XBTP ngày 30/12/2015 của Giám đốc Nxb. Tư pháp quy định về giá bán Phiếu Lý lịch Tư pháp 2017