Công văn số 284/XBTP-QLPH ngày 10/10/2018 của Nhà xuất bản Tư pháp về việc đăng ký mua giấy tờ, sổ hộ tịch