Kính chuyển các Cục/Chi cục Thi hành án dân sự Phiếu đăng ký đặt mua Sổ thi hành án năm 2019 của Nhà xuất bản Tư pháp.

Trân trọng!