Công văn số 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và sử dụng mẫu giấy in Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2