Công văn số 242/NBTP-BBT ngày 09/7/2019 về việc cung cấp thông tin phục vụ việc xuất bản Sổ công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, mẫu đăng ký thông tin và mẫu đặt mua Sổ Công tác và các ấn phẩm khác của Nhà xuất bản Tư pháp