Công văn số 345/NXBTP-QLPH ngày 18/9/2019 về việc đăng ký mua giấy tờ, sổ hộ tịch, phiếu lý lịch tư pháp năm 2020